TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHỔ THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHỔ THẠNH
Thạch By 1 - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553980398 - Email: c1phothanh2.quangngai@moet.edu.vn
20:14 +07 Thứ hai, 17/06/2019
RSS

Thời khóa biểu

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Trang nhất » Giới thiệu

TỔNG HỢP BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GV, NV. NĂM HỌC 2015 - 2016

TỔNG HỢP BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GV, NV. NĂM HỌC 2015 - 2016
TT Đơn vị CBQL Giáo viên Nhân viên Ghi
chú
Tổng
số
MN TH THCS THPT Phòng, Sở Tổng
số
MN TH THCS THPT Tổng
số
MN TH THCS THPT Phòng,Sở
1 Trường, T.tâm           x                     x  
2 Phòng GD-ĐT 2   2   x   32   32   x 3   3   x    
3 Sở GD-ĐT   x x x x     x x x x   x x x x    
TỔNG CỘNG 2   2       32   32     3   3        
So với năm học trước Tăng                 9                  
Giảm                                    
                               Phổ Thạnh, ngày 25 tháng 12 năm 2015  
    NGƯỜI TỔNG HỢP                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ          
                                (Đã ký)          
                                         
                                         
  Võ Thị Kim Chi                     Nguyễn Bình